Change Management

Potřebuje vaše firma změnu?

Na následující výroky prosím upřímně odpovězte, zda realita vaší firmy s výrokem souhlasí / nesouhlasí / částečně souhlasí nebo neznáte odpověď:

 1. Firemní vize a strategie jsou popsány a komunikovány. Firma se podle nich řídí, zaměstnanci jsou schopni je svými slovy vysvětlit.
 2. Zaměstnanci jsou kvalifikovaní a motivovaní, znají smysl a směřování firmy, chodí rádi do práce.
 3. Firemní struktura je přehledná a jednoznačná, v systému řízení jsou jasné kompetence, probíhá pravidelný informační tok od vedení k zaměstnancům a zpět.
 4. Role majitele (majitelů) a managementu jsou popsány a rozlišeny; jak majitel(é), tak management podle těchto pravidel jednají.
 5. Známe naše zákazníky, umíme je segmentovat, máme a řídíme marketingovou strategii, plány, aktivity a procesy pro jednotlivé segmenty.
 6. Aktivně řídíme prodej, získáváme nové zákazníky, vyhodnocujeme účinnost prodejních procesů (akvizice, retence, win-back) a výkonnost prodejních kanálů.
 7. Existuje systém řízení výkonnosti od úrovně firmy až po individuální hodnocení zaměstnanců, včetně controllingu a reportingu.
 8. Firma aktivně řídí své finance, plánuje a vyhodnocuje investice, nemá problém získat financování.
 9. Řídíme a kontrolujeme náš dodavatelský řetězec, stavy zásob, materiálové toky a logistiku.
 10. Podnikové informační systémy umožňují řízení procesů, včasný reporting, řízení vztahů se zákazníky.
 11. Existuje systém dokumentace a řízení procesů a kvality včetně kontrolních mechanismů.
 12. Trh, na kterém fungujeme, je stabilní, konkurence předvídatelná, v dohledné budoucnosti nečekáme technologický průlom, změněný regulatorní rámec nebo jinou formu disrupce.

Pokud jste na všechny otázky odpověděli „souhlasím“, pak gratuluji, vaše firma je ve skvělé kondici!

Pokud se ve vašich odpovědích vyskytují odpovědi „částečně souhlasím“ nebo „nevím“, je nutné prověřit stav věcí, získat jistotu a zjednat nápravu.

Pokud jste na jednu či více otázek odpověděli „nesouhlasím“, je čas poradit se s odborníkem. A pokud odpovědi „nesouhlasím“ převažují, bijte na poplach – není na co čekat.

Pro nezávaznou konzultaci pište na petr@sevcik.biz

Co si představit po pojmem Change Management / změnový management?

Řečeno odbornou terminologií, změnový management je proces dosažení nového, žádoucího stavu a jeho ukotvení do nového standardu. Změnový management je svébytnou disciplínou, pro kterou je potřebná specifická sada zkušeností, znalostí a postupů. Podstatné je slovo management – nejde jen o sadu doporučení v power pointu, výsledkem změnového managementu je reálná změna fungování firmy.

Změnu spouští nespokojenost se současným stavem. Ta může být vyvolána nedostatečnou výkonností firmy, rozdílem mezi stavem skutečným a stavem žádoucím, externími vlivy, přípravou na nové cíle vizionářského majitele; a někdy to bývá jen tušení ve formě nejistého pocitu, že „něco je špatně“. V každém případě pomůže debata zadavatele s externím odborníkem, specialistou na řízení změn.

Na provádění změn má vliv celá řada faktorů: firemní kultura, vlastnická struktura, oborové zvyklosti, regionální specifika… Ale každá změna má společné fáze: rozmrazení původního stavu – zavedení změn – zafixování nového standardu. A při (téměř) každé změně neúprosně platí známá změnová křivka (change curve): před přijetím a zavedením změn nutně přijdou i chvíle odmítání a frustrace.

Pro úspěch změn je nutné na začátku popsat vizi (cílový stav) a projektové milníky, a to jak ve věcné, tak ekonomické rovině. Dále definovat potřebné zdroje, vzít do úvahy všechny zúčastněné (stakeholders), vytvořit a realizovat akční plán a průběžně komunikovat. 

Metody změnového managementu jdou aplikovat na jednoduchá cvičení typu relokace kanceláří i na velmi komplexní iniciativy. Pokud dospějeme do fáze, kdy měníme celý obchodní model – ať už proaktivně, nebo vynuceně – hovoříme již o firemní transformaci, která typicky zahrnuje celou řadu změnových projektů.

Ve všech případech platí, že neřízená změna ústí v chaos, špatně řízená změna vede k frustraci a „zabetonování“ původního stavu. Proto je nezbytné k řízení změn přistupovat se vší vážností a důsledností.

Proč si na změnu najmout specialistu?

Potřeba změny ve firmě může nazrávat dlouhou dobu: přehlíženými a neřešenými problémy, zaostáváním za vývojem trhu, nereagováním na nové trendy (např. digitalizaci), nebo i rychlým růstem bez adaptace procesů a struktury. Můžeme hovořit o potřebě změny, která přichází zevnitř.

V případě takovéto změny vynucené zevnitř je jednou z podmínek úspěchu komunikovat, vysvětlovat a překonávat rezistenci. Na vyvolání a uskutečnění změn je nutný energetický impuls: analogií můžeme říci, že je potřeba uvést těleso do pohybu, odlepit raketu od země. Pozitivní roli může sehrát osvícený majitel, který si uvědomí nevyhovující stav firmy, nebo reflektuje budoucí vývoj trhu.

Nutnost změny ale může vyvolat i externí šok – o tom v posledních letech něco víme. U externě iniciované změny zpravidla není nutno vysvětlovat a překonávat rezistenci: povodně nebo epidemie žádné zdůvodnění nepotřebují, nicméně potřeba dodávání energie a optimismu je o to větší. Pak už někdy hovoříme o krizovém řízení.

V každém scénáři může provedení změn výrazně urychlit zkušený „Change Manager“. Kde takového odborníka hledat? Nejlépe mezi interim manažery, protože změnový management je jedním ze tří základních typů interim managementu.

Změnový interim manažer přináší do firmy několik zásadních výhod; jednou z největších jsou situační zkušenosti. Stálí zaměstnanci jsou typicky oboroví specialisté, s krizí či zásadní změnou se potkávají jednou za několik let. Pro změnového manažera je to denní chleba – změnový manažer je specialista na řešení dynamických situací.

Interim manažer je orientován na splnění mise; dá se přirovnat ke speciální jednotce, nasazené na konkrétní úkol. Interim manažer přináší do firmy žádoucí energetický impuls. A v neposlední řadě interim manažer poskytuje nezávislý pohled: jde mu o splnění mise, ne o vytvoření teplého místečka. Tím pádem může také říkat věci napřímo a bez obalu.

V dávných dobách běžela v televizi reklama, ve které inspektor Cowley říkal: „Když chcete dobrou whisky, dejte Grants.“ Volnou parafrází bych řekl: když chcete ve firmě dobře a rychle provést změny, nasaďte interim manažera – specialistu na Change Management.